ประวัติทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

สำหรับพุทธศาสนิกชน ชาวพุทธอย่างเราที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็คงได้ยินเรื่องราวของประวัติของพุทธศาสนากันมาแล้วตามที่ได้เรียนกันมาในบทเรียนสมัยเป็นนักเรียน แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของศาสนาในมุมมองอื่น ๆ ของต้นกำเนิดที่แท้จริงของการเกิดขึ้นของศาสนาพุทธในต่างแดน โดยแท้ที่จริงแล้วศาสนาพุทธนั้นถือกำเนิดขึ้นเมื่อเกิดสมัยพุทธกาลนานมาแล้วยังประเทศอินเดีย ซึ่งในวันนี้บทความของเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ถึงศาสนาที่ถือกำเนิดในประเทศอินเดียยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งลุมแม่น้ำคงคากันมาที่นั้นมีความเชื่อและยึดถือหลักอะไรของพุทธศาสนาที่นำมายึดถือนำมาปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็มาเรียนรู้ประวัติทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียไปพร้อมกันเลย

ประเทศอินเดียเป็นดินแดนที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธนิยมเดินทางไปแสวงบุญยังสถานที่สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ที่ยังคงถูกสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่สำคัญที่เกิดเหตุการณ์สำคัญตามประวัติของศาสนาพุทธต่าง ๆ ที่น่าศึกษาเรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธในสมัยก่อนพุทธกาล ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ สังเวชนียสถาน อันเป็นที่ที่เป็นจุดสัญลักษณ์การบอกการมีตัวตนของพระพุทธเจ้าและการเผยแผ่ศาสนา ซึ่งสังเวชนียสถาน แรกที่เราจะพาไปรู้จักก็เป็นส่วนสำคัญของการประสูติของพระพุทธเจ้า นั่นก็คือ

  • ลุมพินีวัน ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองติเลาราโกต (นครกบิลพัสดุ์) ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตร
  • พุทธคยา เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวหลายคนที่ต้องการเดินทางไป โดยเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ คยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ซึ่งความสำคัญของสถานที่นี้ก็คือวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างไว้เป็นเกียรติให้กับต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อีกด้วย
  • สารนาถ เป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวกับการแสดงปฐมเทศนา ยังสมัยพุทธกาลสถานที่แห่งนี้ถูกตั้งอยู่ยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
  • กุสินารา เป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ในปัจจุบันตั้งในเขตจังหวัดเทวริยา (Devria; Devriya) รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

จากสังเวชนียสถานทั้ง 4ที่เรากล่าวถึงนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียที่อยู่คู่กับสังคมอินเดียมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่ถูกจารึกถึงประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่ให้พุทธศาสนิกชนคนรุ่นหลังอย่างเราได้รักษาสืบไป